Home

Bijlagen

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

3.4 Economische promotie

Recreatie en toerisme

28

28

28

28

28

28

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Voorschoolse voorzieningen peuters

150

483

560

560

560

580

5.3 Cultuurpres. -prod.  -participatie

Kunst en cultuur

4

8

8

8

8

8

5.5 Cultureel erfgoed

Monumenten (molens, synagoge en kerktore

4

4

4

4

4

5.5 Cultureel erfgoed

Overige zaken gem. monumenten

25

5.5 Cultureel erfgoed

Overige zaken rijksmonumenten

6

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Kerngerichte zorg

1

50

50

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Leefbaarheid

138

179

199

199

199

199

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Sociaal Werk

306

308

324

324

324

324

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Versterken nulde-eerste lijn

115

157

172

172

172

172

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Wet K.O. doelgroepenbeleid

10

10

10

10

10

6.2 Wijkteams

Clientonderst. zorg/integr. vroeghulp

309

309

17

17

17

17

6.2 Wijkteams

Jongerenwerk WMO

162

145

149

149

149

149

6.2 Wijkteams

Maatschappelijk werk

276

287

296

296

296

296

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Maatschappelijke Opvang & BeschermdWonen

20

68

50

50

50

50

7.1 Volksgezondheid

Algemene jeugdgezondheidszorg

350

359

417

417

417

417

7.1 Volksgezondheid

Openbare gezondheidszorg

46

122

72

72

72

72

7.4 Milieu(beheer)

Duurzaamheid en milieu

45

40

35

35

Totaal subsidies

1.941

2.513

2.401

2.346

2.340

35

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2021 10:38:12 met de export van 10/29/2021 10:25:21