Programmaplan

4. Sport, cultuur en onderwijs

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden sport, kunst en cultuur, het accommodatiebeleid, leesstimulering en onderwijs.

Wat willen we (hoofddoelstelling)?

We willen een gemeente zijn waar inwoners voldoende mogelijkheden hebben om:

 • kwalitatief goed onderwijs te volgen;
 • te sporten en te bewegen;
 • culturele activiteiten te waarborgen.

Externe ontwikkelingen

Sport en Gezondheid
We zetten in op positieve gezondheid en versterking van het voorveld. Dit doen we door uitvoering te geven aan ons lokaal sport- en beweegakkoord en ons lokaal preventieakkoord. In ons lokaal sportakkoord is er aandacht voor een duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, een positieve sportcultuur en stimuleren we (kwetsbare) inwoners om vaardig in bewegen te worden. Hierin werken we samen met publieke private partijen en partners uit de domeinen onderwijs, zorg en welzijn voor het breed integreren van sport. Buren ontvangt tot en met 2022 uitvoeringsbudget voor het lokaal sport- en beweegakkoord.

Vanuit het lokaal preventieakkoord organiseren we (preventieve) activiteiten waarbij concreet aandacht is voor de thema’s roken, overgewicht, problematisch alcoholgebruik en mentale gezondheid/eenzaamheid. Dit alles moet leiden tot verbetering van de gezondheidssituatie van onze inwoners. Buren ontvangt tot en met 2023 uitvoeringsbudget voor het lokaal preventieakkoord.

In 2021 is de Burense Sport Coöperatie opgericht. De voetbalverenigingen binnen de coöperatie organiseren zelf het onderhoud van accommodaties en velden. Door te voldoen aan opgestelde vitaliteitsdoelstellingen zijn zij geen huur verschuldigd aan de gemeente. Samen met de coöperatie evalueren we in 2022 het eerste jaar.   

Laaggeletterdheid en taalachterstanden
Op landelijk en regionaal niveau zijn er allerlei ontwikkelingen gaande op het gebied van leesstimulering en laaggeletterdheid, waar onze gemeente mee te maken heeft. Zo heeft het Rijk recentelijk een landelijke Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 Tel mee met taal gepresenteerd. De gemeente Tiel vertaalt, namens de hele regio, de landelijke aanpak laaggeletterdheid door in een regionaal actieplan laaggeletterdheid 2020-2024.

Samenwerken onderwijs en zorg
We willen de samenwerking tussen onderwijs en zorg verbeteren. Daarom staat dit onderwerp hoog op de agenda binnen de regio Rivierenland. We willen problemen voorkomen en signalen vroegtijdig opvangen om de inzet van zwaardere (jeugd)zorg te voorkomen. Hiervoor nemen we deel aan verschillende werkgroepen binnen de regio, maar kijken we ook binnen onze eigen gemeente naar mogelijkheden om de samenwerking tussen onderwijs en zorg te verbeteren. Zo starten we met een nieuwe overlegstructuur voor schooljaar 2021-2022 waarin alle partijen uit zorg en het primair onderwijs zijn betrokken. Ook loopt er vanuit de regio een traject om alle verbindingen tussen onderwijs en zorg in kaart te brengen en waar nodig te verbeteren.

Uitvoering en implementatie IHP
In 2021 is het IHP 2021-2036 vastgesteld. Voor de komende vier jaar staat de renovatie/nieuwbouw van de Beatrixschool in Buren gepland.

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
Door de coronacrisis zijn er in het onderwijs vertragingen en achterstanden ontstaan. Daarvoor heeft het demissionaire kabinet het Nationaal Programma Onderwijs in het leven geroepen. Het programma is bedoeld om onderwijsvertragingen in te lopen en moet leerlingen ondersteunen die het moeilijk hebben door schoolsluitingen en corona. Zowel het onderwijs als ook de gemeente krijgen hier NPO-gelden voor. Als gemeente maken wij in samenwerking met onze partners in onderwijs en kinderopvang (verzameld in de Lokaal Educatieve Agenda - LEA) een plan hoe wij hen ondersteunen met aanvullende programma's, begeleiding of kennisdeling.

Doorontwikkeling Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB)
Met onderwijsachterstandenbeleid willen we bereiken dat er meer de kansengelijkheid is voor kinderen in de gemeente Buren. Daarom werken we aan de implementatie van de peutermonitor. Deze monitor brengt de effectiviteit en het bereik in beeld van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Daarnaast willen we de samenwerking met het onderwijs verbeteren. In het schooljaar 2021-2022 wordt er een nieuwe overlegstructuur geïmplementeerd die de verschillende schakels binnen het OAB-beleid beter aan elkaar moet verbinden. Ook worden er initiatieven ontplooid om de overgang van de kinderopvang naar de basisschool te verbeteren.

Beleidskaders

Jaar vaststelling

 1. Nota onderwijsachterstandenbeleid 2019 - 2022 2019
 2. Integrale Visie Transformatie Sociaal Domein 2020
 3. Burense Visie op het kind 2017
 4. Nota lokaal gezondheidsbeleid 2017-2020
 5. Erfgoedverordening 2013
 6. Subsidieverordening monumenten Buren 2015
 7. Subsidieverordening maatschappelijke ontwikkeling gemeente Buren 2016
 8. Verordening leerlingenvervoer gemeente Buren 2019
 9. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Buren 2005
 10. Spelregels uitvoeringsbudget Sport- en beweegakkoord Buren 2021

2019
2020
2017
2017
2013
2015
2016
2019
2005
2020

Risico's

Gedateerd maatschappelijke vastgoed
Een aantal accommodaties (gymzalen, sportaccommodaties en dorpshuizen) zijn gedateerd. Om de accommodaties te laten voldoen aan de eisen van deze tijd (op het gebied van duurzaamheid en functionele eisen) zijn extra investeringen nodig in toekomst.

Burense Sport Coöperatie
We lopen bij deze constructie het risico dat verenigingen niet voldoen aan de vitaliteitsafspraken en/of hun accommodatie niet goed onderhouden. We moeten aandacht hebben voor goed onderhoud en tijdig bijspringen en ondersteunen.  De Burense Sport Coöperatie monitort dit. In 2022 evalueren we hoe dit eerste jaar (financieel) verlopen is.

Leerlingenvervoer
We zien de laatste jaren een toename van leerlingen op het speciaal onderwijs. Dit betekent dat er steeds meer kinderen vervoerd worden met het leerlingenvervoer. We zien hierdoor een jaarlijkse stijging in de kosten van het leerlingenvervoer. Deze stijging wordt ook veroorzaakt door het nieuwe contract dat per 2020 is ingegaan.

NPO-gelden slechts tijdelijk
Scholen en gemeente krijgen extra budget om de achterstanden in het onderwijs weg te werken. Die achterstanden die zijn opgelopen tijdens de corona-periode. Deze gelden zijn slechts voor een aantal jaar (twee/drie jaar) beschikbaar. Idealiter zetten we graag in op lange termijn oplossingen en ondersteuningen. Daartoe bieden de NPO-gelden geen mogelijkheden.

4.103.131

2,1 %

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2021 10:38:12 met de export van 10/29/2021 10:25:21