Programmaplan

3. Sociaal domein

Omschrijving

Het sociaal domein bestaat uit de beleidsvelden Wet maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie.

Wat willen we (hoofddoelstelling)?

Wij willen de kansen en mogelijkheden van onze inwoners vergroten.

Externe ontwikkelingen

Landelijke ontwikkelingen jeugdzorg
Uit het rapport 'Stelsel in groei' blijkt dat de kosten binnen de jeugdzorg landelijk zijn toegenomen. Gemeenten krijgen structureel te weinig geld van het Rijk op jeugdzorg. Dat is ook de conclusie van een arbitragecommissie.  Naar aanleiding van deze conclusies is landelijk een stuurgroep opgericht met vertegenwoordiging vanuit de VNG en verschillende ministeries. In april 2021 heeft de stuurgroep maatregelen voorgesteld om de uitgaven te beperken. De stuurgroep adviseert de Jeugdwet aan te scherpen en de reikwijdte van de jeugdhulpplicht in te beperken. Ook wordt voorgesteld het aantal 'wettelijke verwijzers' te beperken. Het Rijk moet nog besluiten welke maatregelen worden uitgevoerd. Ook is onbekend of gemeenten structureel een hogere bijdrage krijgen van het Rijk.

Woonplaatsbeginsel
Met ingang van 1 januari 2022 wordt het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet gewijzigd. Dit heeft met name gevolgen voor jongeren die jeugdzorg met verblijf ontvangen. De financiële gevolgen zijn op dit moment onbekend. Uiterlijk 1 januari 2022 wordt er meer duidelijkheid verwacht.

Nasleep coronacrisis
De coronacrisis heeft impact op het welzijn van onze jongeren en hun opvoeders. Dit leidt tot een toename van de vraag naar inzet van jeugdzorg.

Gezondheid
Het Rijk stelt coronamiddelen beschikbaar vanuit het landelijk steunpakket ‘sociaal en mentaal welzijn en leefstijl’. Een deel van dit specifieke steunpakket ontvangen wij via de regeling SPUK Sportakkoord.  We ontwikkelen een plan over hoe we het geld in 2022 besteden.

Participatie
Het percentage inwoners met een bijstandsuitkering in onze gemeente is relatief (heel) laag. In Nederland hebben ca. 29 op de 1000 inwoners een bijstandsuitkering. In Buren zijn dat ca. 10 op de 1000 inwoners. We hadden verwacht dat als gevolg van de coronacrisis het aantal bijstandsuitkeringen mogelijk iets zou stijgen. Tot op heden is dat echter niet het geval.

Wet inburgering
Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet Inburgering in. In het nieuwe stelsel krijgen gemeenten de regie over de inburgering. Nieuwkomers worden hiermee vanaf het eerste moment intensief begeleid. Het doel is dat zij zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en kunnen meedoen in de samenleving, het liefst via betaald werk. Gemeenten worden verantwoordelijk voor deze nieuwe taak.

Beleidskaders

Jaar vaststelling

 1. Verordening Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen
 2. Verordening cliëntenparticipatie werk en inkomen gemeente Buren
 3. Verordening verrekening boete bij herhaald misbruik sociale zekerheid gemeente
 4. Verordening handhaving Participatiewet, Bbz, Ioaw en Ioaz gemeente Buren
 5. Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Buren
 6. Verordening individuele studietoeslag gemeente Buren
 7. Verordening tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten gemeente Buren
 8. Verordening tegenprestatie Participatiewet, Ioaw en Ioaz gemeente Buren
 9. Verordening afstemming Participatiewet, Bbz, Ioaw en Ioaz gemeente Buren
 10. Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Buren 2016-2020
 11. Verordening cliëntenparticipatie Wsw gemeente Buren
 12. Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Buren
 13. Verordening participatieregeling minima gemeente Buren
 14. Verordening re-integratie Participatiewet, Ioaw en Ioaz gemeente Buren
 15. Beleidsplan Schuldhulpverlening 2020–2024 gemeente Buren
 16. Beleidsplan Wmo/Jeugd "samen voor kwaliteit" 2017-2020
 17. Burense visie op het kind
 18. Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren
 19. Verordening jeugdhulp gemeente Buren
 20. Notitie Ruimte voor sociaal werk 2018-2020
 21. Regioplan Beschermd Wonen 2021
 22. Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Gelderland Zuid 2021-2025
 23.  

2010
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2018
2018
2018
2018
2020
2017
2018
2020
2020
2018

Risico's

Gemeenten lopen risico’s voor de uitgaven binnen het sociaal domein. Met name de uitgaven van de Jeugdzorg zijn hoger dan de vergoeding die wij daarvoor ontvangen via de rijksbijdrage.

25.482.673

13,2 %

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2021 10:38:12 met de export van 10/29/2021 10:25:21