Home

Financiële begroting

Presentatie van het structureel begrotingssaldo

2022

2023

2024

2025

in € 1.000

Saldo begroting (voor verrekening reserves)

-887.508

-2.361.553

-1.540.764

-248.220

Toevoeging en onttrekking aan reserves

-414.258

-604.278

-450.377

-250.377

Saldo begroting (na bestemming)

-1.301.766

-2.965.831

-1.991.141

-498.597

waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

144.342

-13.677

-11.754

82.835

Structureel saldo begroting (saldo baten en lasten)

-1.157.424

-2.979.508

-2.002.895

-415.762

Nadere toelichting incidentele baten(-) en lasten(+) per programma:

Programma - incidentele lasten (bedragen > € 25.000)

2022

2023

2024

2025

Wonen, werk en recreatie

Mutaties grondexploitatie

387.797

1.000.601

165.533

165.533

Omgevingswet: inhuur personeel van derden (projecten)

200.000

300.000

300.000

100.000

Volkshuisvesting: inhuur op projecten

150.000

150.000

Lasten < € 25.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Totaal

757.797

1.470.601

485.533

285.533

Fysieke leefomgeving

Storting in voorziening GRP

101.717

Zwerfafval

50.000

Duurzaamheid: externe adviezen

33.500

Totaal

83.500

0

0

101.717

Sociaal domein

Versterken nul de eerste-lijn: subsidie

46.000

Lasten < € 25.000

20.000

20.000

Totaal

66.000

20.000

0

0

Sport, cultuur en onderwijs

Lasten < € 25.000

21.275

Totaal

21.275

0

0

0

Inwoners, bestuur en veiligheid

Lasten < € 25.000

7.128

Totaal

0

0

7.128

0

Bedrijfsvoering

Lasten < € 25.000

8.286

9.746

Totaal

8.286

9.746

0

0

Subtotaal incidentele lasten

936.858

1.500.347

492.661

387.250

Programma - incidentele baten (bedragen > € 25.000)

2022

2023

2024

2025

Wonen, werk en recreatie

Algemene reserve: dekking kosten omgevingswet

0

-300.000

-300.000

-100.000

Algemene reserve: dekking kosten wonen naar behoefte

-150.000

-150.000

Ruimtelijke plannen: eigen bijdrage

-75.000

Mutaties grondexploitatie

-251.166

-894.401

-58.693

-58.693

Totaal

-476.166

-1.344.401

-358.693

-158.693

Fysieke leefomgeving

Mutaties in reserves

-239.722

-129.722

-129.722

-129.722

Totaal

-239.722

-129.722

-129.722

-129.722

Sociaal domein

Baten < € 25.000

-20.000

-20.000

Totaal

-20.000

-20.000

0

0

Sport, cultuur en onderwijs

Baten < € 25.000

-23.881

-3.901

Totaal

-23.881

-3.901

0

0

Bedrijfsvoering

Baten < € 25.000

-32.747

-16.000

-16.000

-16.000

Totaal

-32.747

-16.000

-16.000

-16.000

Subtotaal incidentele baten

-792.516

-1.514.024

-504.415

-304.415

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2021 10:38:12 met de export van 10/29/2021 10:25:21