Home

Financiële begroting

Vanuit uw kaderstellende rol stelde u bij de perspectiefnota 2022-2025 de kaders en uitgangspunten voor de begroting 2022 vast. De vastgestelde uitgangspunten zijn volgt:

  • Uitgangspunt voor de begroting 2022 zijn de ramingen uit de meerjarenbegroting 2021-2024 met de daarop vastgestelde wijzigingen (t/m juli 2021).
  • Het inflatiepercentage voor belastingen en tarieven wordt gebaseerd op de BBP-index (Bruto Binnenlands Product) uit de meicirculaire 2021 van de algemene uitkering uit het gemeentefonds (1,6%).
  • Indexering van lasten vindt slechts plaats als dit adequaat is onderbouwd. Anders bedraagt de indexering 0%.
  • Voor looncompensatie houden we rekening met de afgesproken cao ontwikkelingen en zo nodig schatten wij deze zo reëel mogelijk in. Voor 2022 betekent dit een stijging van 2%.
  • De overige inkomsten binnen de begroting worden op basis van constante prijzen verwerkt in de meerjarenbegroting. Bij deze inkomsten wordt geen rekening gehouden met eventuele inflatie en/of prijsontwikkelingen in de jaren na 2022.
  • De programma-indeling zoals die is vastgesteld door uw raad in de Kadernota 2021 zal worden gehandhaafd voor de begroting 2022.
  • Een structureel sluitende (meerjaren)begroting 2022. Dit betekent dat het structureel resultaat voor het jaar 2022 positief moet zijn. Een andere optie is een positief resultaat in het laatste jaar 2025 van de meerjarenperiode. Hierbij gelden wel strengere regels voor opgenomen taakstellingen en stelposten. Deze moeten voldoende concreet en realiseerbaar zijn. Het voorstel is te kiezen voor de laatste optie, dus structureel sluitend in het jaar 2025
Deze pagina is gebouwd op 10/29/2021 10:38:12 met de export van 10/29/2021 10:25:21