Programmaplan

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

Omschrijving

Het programma omvat de dienstverlening aan inwoners, de bestuurskracht, het functioneren van de organisatie en integrale veiligheid en crisisbeheersing.

Wat willen we (hoofddoelstelling)?

 1. Voldoende waardering van onze inwoners, bedrijven en instellingen voor de kwaliteit van onze dienstverlening;
 2. Voldoende waardering van onze inwoners, bedrijven en instellingen voor ons bestuur en voor de kwalitatief goede besluitvorming;.
 3. Mensen wonen en werken in een omgeving die veilig is en waarin mensen zich ook veilig voelen.

Externe ontwikkelingen

Ondermijning
Niet alle vormen van criminaliteit zijn zichtbaar. Er zijn vormen van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit waar slechts mondjesmaat zicht op bestaat of over wordt gesproken. Het gaat hierbij om de productie van en handel in cocaïne en synthetische drugs en fraude. Inwoners/bedrijven dragen (soms onbewust) hieraan bij door bijvoorbeeld een pand te verhuren aan een malafide huurder. Deze ontwikkeling werken wij uit in activiteit 5.4.1 Uitvoering Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 Samen voor veiligheid.

Dienstverlening
Een van de strategische opgaven is de visie op dienstverlening. De wijze waarop wij onze dienstverlening willen inzetten werken wij uit. Wij zullen de visie op dienstverlening eind 2021 aan u voorleggen. In 2022 komt er een uitvoeringsplan waar we mee aan de slag gaan.

Beleidskaders

Jaar vaststelling

 1. Integraal veiligheidsbeleid 2020-2023 Samen voor veiligheid
 2. Regionaal beleidsplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020-2023
 3. Regionaal crisisprofiel Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020-2023
 4. Nota Verbonden Partijen
 5. Toekomstvisie 2030
 6. Coalitieakkoord
 7. Bestuurlijke richting Buren
 8. Controleverordening (ex. artikel 213 Gemeentewet)
 9. Collegeonderzoek (ex. artikel 213a Gemeentewet)
 10. Organisatieverordening van de griffie van de gemeente Buren
 11. Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Buren
 12. Verordening elektronische kennisgeving Buren
 13. Archiefverordening
 14. Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Buren
 15. Gedragscode integriteit raadsleden gemeente Buren
 16. Preventie- en handhavingsplan gemeente Buren 2017-2020 voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet
 17. Verordening onderscheidingen gemeente Bure n
 18. Verordening winkeltijden Buren
 19. Klachtenregeling Buren
 20. Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden 2019 gemeente Buren
 21. Reglement van orde gemeenteraad Buren
 22. Delegatiebesluit werkgeverscommissie WNRA 2020 Buren
 23. Algemene plaatselijke verordening gemeente Buren
 24. Inspraak- en participatieverordening Buren
 25. Verordening collegeonderzoek van de gemeente Buren
 26. Verordening commissie bezwaarschriften
 27. Verordening externe klachtbehandeling (ombudscommissie)
 28. Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie
 29. Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

2020
2019
2019
2020
2011
2020
2017
2012
2011
2011
2014
2015
2016
2016
2016
2017

2017
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2011
2011
2008
2005
2011
2002

Risico's

5.058.859

2,6 %

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2021 10:38:12 met de export van 10/29/2021 10:25:21