Paragrafen

Grondbeleid

Inleiding

Grondbeleid is een middel om ruimtelijke doelstellingen op het gebied van woningbouw, lokale economie, natuur en groen, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen te verwezenlijken. Het ruimtelijk beleid is vastgelegd in de structuurvisie, beleidsnota’s en bestemmingsplannen. In deze paragraaf gaan we in op de lopende bouwgrondexploitaties, de realisatie hiervan, de prognose van de te verwachten resultaten, bijbehorende reserves en voorzieningen en de stand van zaken rondom vennootschapsbelasting.

Beleid(skaders)

Het grondbeleid is vastgelegd in de Nota grondbeleid. U stelde de nota in januari 2017 vast. In deze nota staan de kaders waarbinnen wij het grondbeleid uitvoeren. Wij kopen slechts in uitzonderingsgevallen zelf grond aan om plannen te kunnen realiseren. Facilitair grondbeleid heeft de voorkeur. Indien initiatieven van derden passen binnen het beleid, verlenen wij medewerking hieraan. De structuurvisie en het bestemmingsplan zijn instrumenten waarin voorwaarden zijn opgenomen. Wij spelen hierin een faciliterende rol en wij sluiten een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar, waarin onder andere het kostenverhaal is geregeld. In de structuurvisie staat een uitvoeringsprogramma voor ruimtelijke ontwikkelingen. Wij vragen initiatiefnemers een bijdrage om deze ontwikkelingen uit te kunnen voeren.

Zijn wij grondeigenaar dan betalen wij de gemaakte kosten uit de grondopbrengst. Het grondprijsbeleid werken wij uit in een grondprijzenbrief.

De uitgifte van grond gaat via:

 • eigendomsoverdracht;
 • erfpacht (voor bedrijventerreinen en beperkt mogelijk voor woningbouw);
 • pacht;
 • in gebruikgeving;
 • verhuur.

Beleidskaders:

 • Nota grondbeleid 2017 - 2020
 • Structuurvisie Gemeente Buren
 • Wet ruimtelijke ordening (Wro)
 • Woningprogramma 2020-2030
 • Beleidsnotitie Grondprijsbeleid Doejenburg II definitieve versie 2017
 • Beleidsnotitie Verkaveling Doejenburg II definitieve versie 2017
 • Notitie Bouwen voor behoefte
 • Regionaal Programma Werklocaties 2020
 • Omgevingswet vanaf 1 juli 2022

Externe ontwikkelingen

Naast de verschillende particuliere ontwikkelingen zijn er op dit moment nog 2 exploitaties welke door de gemeente (actief) worden uitgevoerd.
Dit zijn de woningbouw locaties Teisterbant en bedrijventerrein Doejenburg.

Betreffende de locatie Teisterbant wordt er op dit moment hard gewerkt om de eigendommen van de gemeente in de huidige staat te verkopen om deze grondexploitatie te sluiten.
De betreffende ontwikkelaar neemt dan ook het bouw en woonrijp maken voor zijn rekening, waardoor dit ook een particuliere ontwikkeling wordt.

Zoals in het woonprogramma 2020-2030 te lezen is, staat de gemeente voor de uitdaging om de komende 10 jaar circa 1400 woningen te realiseren.
De doelstelling is om de komende 4 jaar circa 500 woningen te realiseren. Om aan deze doelstelling te voldoen zullen enkele grote particuliere ontwikkelingen moeten worden opgepakt.

Risico's

Wij hebben twee actieve grondexploitaties:

 • Teisterbant Kerk-Avezaath
 • Bedrijventerrein Doejenburg II.

Beide plannen worden naar verwachting met een verlies afgesloten. Voor dit verlies is in de jaarrekening 2020 een voorziening gevormd.
Bij een positieve uitkomst van de gesprekken bij het project Teisterbant, bestaat er de kans dat dit project met een neutraal saldo wordt afgesloten.

Voor risico's die een relatie met het project hebben, wordt een raming in de grondexploitatie van dat project opgenomen. Mogelijke risico's zijn:

 • meerwerk bij de uitvoering van bouw- en woonrijp maken en sloopwerkzaamheden;
 • meerkosten voor bodemsanering;
 • tegenvallende verkopen;
 • meerkosten planbegeleiding door uitloop van het project.

Conclusie

In de grondexploitatie staat een planning voor de verkoop van de grond. Als wij de grond niet verkopen, dan wordt de investering niet terugverdiend. Het geraamde verlies op onze actieve grondexploitaties bedraagt circa € 7,4 mln., zijnde de grondexploitatie Bedrijventerrein Doejenburg II circa € 7,2 mln. en de grondexploitatie Teisterbant Kerk-Avezaath circa € 0,2 mln. Voor het geraamde verlies grondexploitaties is reeds een voorziening Toekomstige verliezen grondexploitaties gevormd.

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2021 10:38:12 met de export van 10/29/2021 10:25:21