Home

Financiële begroting

BALANS BEGROTING 2022-2025 (bedragen x € 1.000)

ACTIVA

Rekening

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

PASSIVA

Rekening

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

(bedragen x € 1.000)

31-12-20

31-12-21

31-12-22

31-12-23

31-12-24

31-12-25

31-12-20

31-12-21

31-12-22

31-12-23

31-12-24

31-12-25

Vaste activa

Vaste passiva

Eigen vermogen:

Materiële vaste activa

27.066

37.634

37.021

37.480

36.276

34.866

Algemene reserves

4.616

9.305

9.146

7.394

4.128

2.037

Bestemmingsreserves

8.869

2.594

2.430

2.275

2.125

1.975

Resultaat

1.225

91

-1.302

-2.966

-1.991

-499

Financiële vaste activa

481

354

342

330

318

306

Vreemd vermogen:

Voorzieningen

15.694

15.230

15.074

14.761

14.088

13.560

Langlopende schulden

5.071

18.150

15.550

12.950

10.350

8.250

Totaal vaste activa

27.547

37.988

37.363

37.811

36.594

35.172

Totaal vaste fin. middelen

35.475

45.369

40.898

34.415

28.700

25.323

Vlottende activa

Vlottende passiva

Onderhanden werk

8.881

8.881

8.881

8.881

8.881

8.881

Gereed product

1.489

717

0

0

0

0

Kortlopende uitzettingen

9.439

0

0

0

0

0

Kortlopende schulden

4.291

0

0

0

0

0

Liquide middelen

458

0

0

0

0

0

Liquide middelen

0

0

0

0

0

0

Overlopende activa

779

0

0

0

0

0

Overlopende passiva

8.827

2.217

5.346

12.276

16.775

18.730

Totaal vlottende activa

21.045

9.598

8.881

8.881

8.881

8.881

Totaal vlottende passiva

13.117

2.217

5.346

12.276

16.775

18.730

TOTAAL-GENERAAL

48.592

47.586

46.244

46.691

45.475

44.053

TOTAAL-GENERAAL

48.592

47.586

46.244

46.691

45.475

44.053

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2021 10:38:12 met de export van 10/29/2021 10:25:21