Programmaplan

2. Fysieke leefomgeving

Omschrijving

Dit programma omvat de beleidsontwikkeling, inrichting en ontwerp, beheer, onderhoud en exploitatie van onze openbare ruimte, zoals verkeer, milieu, duurzaamheid en afval.

Wat willen we (hoofddoelstelling)?

Een schone, hele, veilige en toekomstbestendige leefomgeving, waar het prettig leven is.

Externe ontwikkelingen

Plagen en ziektes in ecologische omgeving
Door de verandering van het klimaat komen ziektes en plagen in de openbare ruimte steeds vaker en heviger voor.

Beleidskaders

Jaar vaststelling

 1. Klimaatvisie Buren
 2. Regionale Energie Strategie
 3. Uitvoeringsprogramma Landschap en Biodiversiteit
 4. Beleidskaders zon, wind en laadpalen
 5. Integraal overzicht beheerplannen
 6. Artistieke objecten
 7. Actualisatie meerjaren onderhoudsplan
 8. Begraafplaatsenbeleid
 9. Actualisatie Speeltuinenbeleid
 10. Startnotitie Omgevingswet
 11. Startnotitie Duurzaamheid
 12. Algemene verordening ondergrondse infrastructuren
 13. Revolverend fonds energiebesparende maatregelen voor verenigingen en stichtingen 2015 - 2024
 14. Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Buren
 15. VAB beleid 2017
 16. Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Buren
 17. Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Buren
 18. Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Buren  

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2013
2016
2016
2017
2018
2010
2009

Risico's

Realisatie duurzaamheid

 • Kosten en dekking

Het is nog niet helder wat de benodigde beleidsontwikkeling is, hoeveel dat vraagt aan middelen en hoe die gedekt gaan worden ook vanuit de rijksbijdrage.

 • Inzet en bemensing

De opgave vraagt inzet en technische kennis en de vraag is of die binnen of buiten tijdig beschikbaar is. Veel gemeenten hebben die inzet namelijk te zijner tijd nodig.

 • De realisatie staat van de duurzaamheidsopgave staat of valt met lokale betrokkenheid.

Die lokale betrokkenheid van inwoners, ondernemers en organisaties is niet vanzelfsprekend en vraagt aandacht.

Aanschaf grondstoffen
De prijzen van grondstoffen, vooral olie, veranderen constant. Hierdoor ontstaat het risico van kostenstijgingen.

13.032.162

6,7 %

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2021 10:38:12 met de export van 10/29/2021 10:25:21