Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Deze paragraaf geeft aan hoe de financiële positie van de gemeente zich verhoudt tot de risico's die gelopen worden en niet zijn afgedekt. Om dat te kunnen beoordelen, geven we inzicht in deze risico's en hoe deze financieel kunnen worden vertaald. Vervolgens wordt het aanwezige weerstandsvermogen afgezet tegen de benodigde weerstandscapaciteit.

De oorspronkelijke bedoeling van deze paragraaf is om het risicobewustzijn binnen gemeentelijke organisaties te vergroten . Dit kan leiden tot risico verlagende maatregelen en het meer bewust handelen op basis van de gesignaleerde risico's. De rekenexercitie met als uitkomst de weerstandsratio is daarbij globaal en heeft altijd een subjectief karakter. Dit maakt dat hier vooral een indicatief signaal van uit dient te gaan en geen absolute waarheid.

Beleid(skaders)

Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement

Het beleid op het terrein van risicomanagement heeft als het doel:

  • het inzichtelijk maken van en sturen op (financiële) risico’s;
  • het vergroten van het risicobewustzijn;
  • het voorkomen van onaangename (financiële) verrassingen;
  • het aanhouden van voldoende weerstandsvermogen, minimaal ratio 1,0.

Ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen.

Risico's

De risico's vermelden we in deze paragraaf onder het subhoofdstuk 'Overzicht risico's'.

Conclusie

Een houdbare begroting gaat over het maken van keuzes en daarbij gaat het om de vragen zoals:

  • zijn we financieel wendbaar of keerbaar, ook op de langere termijn?
  • kunnen we de financiële risico's aan?
  • is er ruimte voor nieuw beleid?

De basis voor houdbare gemeentefinanciën is gelegen in een meerjarenbegroting die structureel en reëel in evenwicht is. Onze begroting is in de komende jaren structureel niet in evenwicht en dit betekent dat we beleidskeuzes moeten maken. Houdbare gemeentefinanciën vergen echter meer dan dat. Wel is het zo dat we bij financiële tegenslag voldoende mogelijkheden hebben om de eerste klappen op te vangen. De geïnventariseerde risico's zijn namelijk voldoende afgedekt in het weerstandsvermogen.

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2021 10:38:12 met de export van 10/29/2021 10:25:21