Home

Bijlagen

Naam indicator

Streef

Jaar

Werkelijk

Begroting

waarde

realisatie

2013

2017

2019

2021

2022

2025

Absoluut verzuim

0

5

3,50

1,80

1,80

Toelichting indicator

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.

Toelichting ontwikkeling

Alle leerplichtigen in onze gemeente staan ingeschreven op een school. In samenwerking met de regio en de leerplichtambtenaar ligt de focus de komende jaren naast de reguliere taken, op preventie en waar mogelijk maatwerk. Doel hiervan is om door vroegtijdige en preventieve inzet van de leerplichtambtenaar, mogelijk verzuim te voorkomen. Een aandachtspunt blijft het werkelijke schoolbezoek, gaan de leerplichtigen werkelijk naar school en maken ze hun opleiding af. Wij streven uiteraard naar een zo laag mogelijk percentage, maar denken dat met de beschikbare middelen een percentage van 1,8% reëel is. Overigens ligt dit percentage lager dan het gemiddelde in Gelderland.

Apparaatskosten

662

677

Toelichting indicator

Apparaatskosten zijn de kosten van onze organisatie per inwoner.

Toelichting ontwikkeling

Banen

450

2030

493,90

482,10

509,60

420

Toelichting indicator

Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 74 jaar. Onder baan wordt een vervulde positie verstaan, dit kunnen zowel fulltimers, parttimer als uitzendkrachten zijn.

Toelichting ontwikkeling

We verwachten dat het aantal banen per 1.000 inwoners als gevolg van corona de komende periode/eerste twee jaar daalt. De verwachting is dat daarna het aantal banen weer zal toenemen. Onze invloed op dit terrein is overigens beperkt. De enige directe invloed betreft de werkgelegenheid die wij als werkgever bieden. Indirecte invloed hebben wij op het gebied van beleid voor economie, ondernemers en het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen.

Bezetting

5,27

5,27

Toelichting indicator

Deze indicator heeft betrekking op de daadwerkelijke bezetting van de formatie in aantal fte per 1.000 inwoners

Toelichting ontwikkeling

Gedurende het jaar zal er altijd sprake zijn van vacatures door verloop van personeel. Wij streven er naar om deze vacatures weer zo snel mogelijk kwalitatief in te vullen. In de praktijk betekent dit dat er altijd sprake is van een lagere bezetting dan er formatieplaatsen zijn.

Cliënten met maatwerkarrangementen Wmo

400

2024

230

350

380

400

Toelichting indicator

Het aantal cliënten met maatwerkarrangementen Wmo per 10.000 inwoners. Een maatwerkarrangement is ondersteuning binnen het kader van de Wmo 2015 geleverd in de vorm van een product of dienst die is afgestemd op de wensen, persoonskenmerken, mogelijkheden en behoeften van een individu.

Toelichting ontwikkeling

De verwachting is dat het aantal maatwerkvoorzieningen zal stijgen. Het zal waarschijnlijk in lijn blijven met de landelijke ontwikkelingen. De stijging wordt onder meer veroorzaakt door de vergrijzing. In 2015 was 18% van onze inwoners 65 jaar of ouder, op dit moment is dit 20% en de verwachting is dat dit percentage in 2030 stijgt naar 25%. Daarnaast heeft het streven mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen een effect op de inzet van maatwerkvoorzieningen. Tot slot zorgt de invoering van het abonnementstarief voor een aanzuigende werking. Dit vaste (lage) maandtarief aan eigen bijdrage is vanaf 2019 ingevoerd. Inwoners betalen hierdoor een verplichte eigen bijdrage van (maximaal) € 19 per maand, ongeacht het aantal maatwerkvoorzieningen en ongeacht het inkomen. Sindsdien is er een stijging zichtbaar. Zowel in het aantal cliënten met maatwerkvoorzieningen, alsook in het aantal maatwerkvoorzieningen per cliënt. Wij stellen voor de streefwaarde bij te stellen van 330 naar 400.

Demografische druk

72

73

74

Toelichting indicator

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Dit percentage geeft inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking.

Toelichting ontwikkeling

De demografische druk geeft de verhouding weer tussen de productieve leeftijdsgroep (20-64 jaar) en de niet-productieve leeftijdsgroepen (0-19 jaar) en 65 jaar en ouder. De toename van de demografische druk laat zien dat het aantal productieve mensen in onze gemeente afneemt in verhouding tot de niet-productieve mensen. Dat heeft vooral te maken met vergrijzing. De verwachting is dat deze trend de komende jaren aan houdt als gevolg van de demografische ontwikkeling.

Het betreft hier een verplichte indicator. We hebben geen streefcijfers geformuleerd.

Diefstallen uit woningen

1,50

2024

4,20

1,50

1,90

1,50

1,50

Toelichting indicator

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.

Toelichting ontwikkeling

Onze gemeente streeft er naar om het aantal diefstallen uit woningen zo beperkt mogelijk te houden. Onze invloed hierop is echter beperkt. Het gemiddelde aantal inbraken is relatief gezien al gering. In 2019 was het gemiddelde in Gelderland 2,0 en in Nederland 2,3.

Externe inhuur

2,50

2,58

8,90

7,87

Toelichting indicator

Kosten als percentage van de totale loonsom en de totale kosten van de inhuur externen.

Toelichting ontwikkeling

De daling kan worden verklaard door een afname in de begrote lasten voor inhuur.

Formatie

5,75

5,75

Toelichting indicator

Deze indicator heeft betrekking op de formatie binnen onze organisatie, het aantal fte per 1.000 inwoners.

Toelichting ontwikkeling

Op basis van onze huidige taken verwachten wij geen grote formatieve wijzigingen. Mochten wij meer taken van het Rijk overgedragen krijgen, stellen wij u hiervan tijdig op de hoogte.

Functiemenging

45,50

44,60

45,10

45,10

45,10

45,10

Toelichting indicator

Functiemenging weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. De indicator wordt uitgedrukt in een percentage.

Toelichting ontwikkeling

Dit zijn de statistieken van de afgelopen jaren. Naar de toekomst toe hebben we geen getallen en ook geen streefgetal. Functiemenging is geen doel op zich, maar geeft wel een indicatie van de verhouding tussen banen en woningen in de gemeente als geheel

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

2024

0

0

0

1033

1033

1085

Toelichting indicator

Deze BBV-indicator geeft het gemiddelde totaalbedrag in € dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan gemeentelijke woonlasten weer.

Toelichting ontwikkeling

Op basis van het coalitieakkoord zijn de lasten gestegen. Daarnaast hebben prijsontwikkelingen invloed op de gemeentelijke woonlasten.

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

2024

0

0

0

1062

1062

1115

Toelichting indicator

Het gaat hierbij om het gemiddelde totaalbedrag in € dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan gemeentelijke woonlasten.

Toelichting ontwikkeling

Op basis van het coalitieakkoord zijn de lasten gestegen. Daarnaast hebben prijsontwikkelingen invloed op de gemeentelijke woonlasten.

Gemiddelde WOZ-waarde

2024

0

0

0

338000

355000

410000

Toelichting indicator

Deze BBV-indicator geeft gemiddelde WOZ-waarde in onze gemeente weer maal € 1.000. WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken en regelt de waardebepaling van woningen en andere onroerende zaken in Nederland.

Toelichting ontwikkeling

Wij hebben een inschatting gemaakt voor de gemiddelde WOZ-waard e van woningen vanaf 2021. De prijzen op de woningmarkt stijgen weer sinds de crisis. Wij zijn bij de berekening uitgegaan van een percentage van 5% per jaar. Dit lijkt misschien op de lange termijn wat fors, maar de gemiddelde stijging van 2020 naar 2021 in onze gemeente was 6,1%.

Geweldsmisdrijven

2,50

2024

3,70

2,80

3

2,50

2,50

Toelichting indicator

Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten, zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Toelichting ontwikkeling

Onze gemeente streeft er naar om het aantal geweldsmisdrijven zo beperkt mogelijk te houden. Onze invloed hierop is echter beperkt. Het aantal is de laatste jaren al in positieve zin gedaald en we scoren aanzienlijk beter dan het gemiddelde in onze provincie (4,1) en Nederland (4,9) (scores 2019).

Hernieuwbare elektriciteit

80

2030

46,20

50,90

Toelichting indicator

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. De hernieuwbare elektriciteit wordt uitgedrukt in een percentage van de totale elektriciteit.

Toelichting ontwikkeling

De ontwikkeling vanuit de Regionale Energie Strategie (RES1.0) gaat uit van een verdubbeling van de opgewekte energie in 2030. Wij willen hier aan voldoen door de realisatie van grote zon- en windprojecten in onze gemeente. Het zwaartepunt in de realisatie van de windmolens zal na 2024 liggen.

Jongeren met een delict voor de rechter

1

2024

1

1

1

1

Toelichting indicator

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Toelichting ontwikkeling

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen, is in Buren 1%. Dit sluit aan bij het landelijk gemiddelde. Vergeleken met gemeenten binnen onze regio zijn er geen bijzonderheden. Er is binnen onze gemeente wel een toename zichtbaar in het aantal verwijzingen naar Halt. Hierdoor zou mogelijk een stijging te verwachten kunnen zijn voor het aantal jongeren dat met een delict voor de rechter verschijnt. Om een stijging te voorkomen wordt hier vanuit zorg en veiligheid samen met jongerenwerk aandacht aan besteed.

Jongeren met jeugdbescherming

1

2024

0,80

1

1,30

1,30

1

Toelichting indicator

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Toelichting ontwikkeling

Het aantal jeugdigen met een beschermingsmaatregel is 1,3% en daarmee gelijk aan het gemiddelde in Gelderland. De laatste jaren schommelt het percentage net iets onder of boven de 1%. We verwachten dat dit zich zo zal blijven ontwikkelen. Door samenwerking van ons sociaal team met de Gecertificeerde Instellingen (GI's) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), maar ook met Veilig Thuis, proberen we zoveel mogelijk jeugdbeschermingsmaatregelen te voorkomen. Naar aanleiding van het rapport Kinderen beter beschermd werken we aan een Gelderse Verbeteragenda voor de jeugd. Tot de hieraan verbonden maatregelen hoort de oprichting van een expertteam om complexe casussen te bespreken. Ook de inzet van de beschermingstafel is een van de speerpunten. Daarnaast wordt er ingezet op bespreking vooraf van de bepalingen jeugdhulp maar ook op monitoring van de inzet van deze vorm van jeugdzorg, zodat we samen beter kunnen sturen op dat wat nodig is voor het gezinssysteem, maar ook om zoveel mogelijk zware zorg te voorkomen.

Jongeren met jeugdhulp

9

2024

9,70

11,10

10

9

Toelichting indicator

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Toelichting ontwikkeling

Het aantal jeugdigen met jeugdhulp is in onze gemeente iets lager dan het landelijk gemiddelde en ook iets lager dan het gemiddelde binnen Gelderland. We willen dit behouden en inzetten op een verlaging van het aantal jeugdigen met jeugdhulp.

Jongeren met jeugdreclassering

0,50

2024

0,30

0,50

0,50

Toelichting indicator

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

Toelichting ontwikkeling

Het aantal jeugdigen met jeugdreclassering is binnen onze gemeente al jaren zeer laag en in aantallen gelijk. Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen te melden. De verwachting is dat dit percentage tussen de 0 en 1% zal blijven.

Kinderen in een uitkeringsgezin

2

3

3

3

3

Toelichting indicator

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen ten opzichte van alle kinderen tot 18 jaar.

Toelichting ontwikkeling

Het percentage kinderen in uitkeringsgezinnen is binnen onze gemeente structureel lager dan het landelijke en regionale percentage. Binnen Gelderland is het percentage al jaren 5%. Gelet op de omstandigheden en onzekerheden als gevolg van het corona virus is het onze ambitie het aantal niet te laten stijgen.

Lopende re-integratievoorzieningen

125

2024

70,40

81,90

Toelichting indicator

Deze indicator toont het aantal inwoners dat gebruik maakt van een re-integratievoorziening op basis van de Participatiewet per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 65 jaar. Een re-integratieprogramma is een voorziening die door een gemeente wordt ingezet, nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de cliënt een directe belemmering heeft die toetreding tot de arbeidsmarkt verhinderd. De voorziening is erop gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een cliënt te verkleinen, waarbij het doel op de lange termijn altijd arbeidsinschakeling is.

Toelichting ontwikkeling

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering in onze gemeente is relatief laag. We verwachten als gevolg van corona wel dat het aantal de komende jaren stijgt. Daarmee zal waarschijnlijk ook het aantal voorzieningen stijgen dat we moeten inzetten om inwoners te laten toetreden tot de arbeidsmarkt. Als gevolg van deze maatregelen denken wij dat het aantal de komende jaren geleidelijk weer zal afnemen tot ongeveer het niveau van 2018. Onze invloed op het aantal re-integratievoorzieningen is overigens beperkt.
Het Rijk hanteert een specifiek verdeelmodel voor wat betreft het bedrag dat iedere gemeente kan uitgeven aan re-integratie. Door als gemeente nieuw specifiek beleid in te zetten en extra geld vrij te maken uit de algemene middelen, kunnen we het aantal re-integratievoorzieningen laten toenemen, waardoor het aantal bijstandsuitkeringen daalt.
In de praktijk betekent dit wel dat de extra kosten van de investering (in re-integratievoorzieningen) hoger zijn dan de opbrengst (besparing kosten door minder uitkeringen).

Netto arbeidsparticipatie

70

2030

66,40

67,70

69,90

Toelichting indicator

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de gehele beroepsbevolking. Des te hoger het percentage, des te hoger is de omvang van de werkzame beroepsbevolking.

Toelichting ontwikkeling

Wij scoren boven het gemiddelde in onze provincie. Dit willen wij graag blijven doen. We verwachten wel dat het percentage van de werkzame beroepsbevolking als gevolg van corona de komende twee jaar daalt. De verwachting is dat daarna dat percentage weer zal toenemen.

Niet-sporters

50

2024

52

50

Toelichting indicator

Deze beleidsindicator geeft het percentage niet-wekelijkse sporters ten opzichte van de bevolking van 19 jaar en ouder aan. Het gaat hierbij om inwoners van 19 jaar en ouder die niet minstens één keer per week aan sport doen.

Toelichting ontwikkeling

Wij denken door toe te werken naar een aantrekkelijk sport- en beweegklimaat het percentage niet-sporters te kunnen verminderen. Dit doen wij onder andere door de ambities uit ons lokaal Sport- en Beweegakkoord en ons lokaal Preventieakkoord te realiseren.

Nieuw gebouwde woningen

4,50

7,60

21,60

6,70

8,99

17,37

Toelichting indicator

Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen.

Toelichting ontwikkeling

Op basis van het woningprogramma 2020-2030 streven naar de bouw van 1.400 woningen over de jaren 2020-2030. We gaan uit van een positieve planning waar geen sprake is van planuitval en waarbij we op korte termijn plannen ontwikkelen om de productie van extra woningen te realiseren vanaf 2024.

Omvang huishoudelijk restafval

14

2024

119

91

0

0

Toelichting indicator

Het aantal kilogram huishoudelijk afval per inwoner.

Toelichting ontwikkeling

Het afval beleid wordt bepaald via de AVRI en is voor dit onderdeel meerjarig vastgesteld op een ambitie van 70 kg

Overhead

15,24

15,76

Toelichting indicator

Dit betreft de kosten van onze overhead in relatie tot de totale lasten. De indicator wordt uitgedrukt in een percentage.

Toelichting ontwikkeling

De kosten voor overhead nemen de komende jaren toe. De totale begrotingslasten neemt in 2025 toe met ongeveer €900.000 ten opzichte van 2021. Verhoudingsgewijs stijgen de kosten voor overhead harder dan de totale begrotingslasten.

Personen met een bijstandsuitkering

143,60

136

100

Toelichting indicator

Het aantal personen dat een uitkering ontvangt in het kader van de bijstandswet of bijstandsgerelateerde wet per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder.

Toelichting ontwikkeling

Het percentage inwoners met een bijstandsuitkering in onze gemeente is relatief (heel) laag. In Nederland hebben ca. 29 op de 1000 inwoners een bijstandsuitkering. In Buren zijn dat ca. 10 op de 1000 inwoners. We hadden verwacht dat als gevolg van de coronacrisis het aantal bijstandsuitkeringen mogelijk iets zou stijgen. Tot op heden is dat echter niet het geval.

Relatief verzuim

20

2025

9

11

20

20

Toelichting indicator

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

Toelichting ontwikkeling

Het relatief verzuim in onze gemeente is relatief laag in vergelijking tot het provinciale en landelijke gemiddelde. Dit is niet per definitie positief. Het vermoeden is dat het verzuim niet altijd wordt gemeld. Als bij leerplicht niet bekend is dat leerplichtigen ongeoorloofd afwezig zijn, kunnen zij ook weinig doen om het verzuim te verminderen. Het doel voor de komende jaren is om met leerplicht binnen de regio de focus te leggen op preventie, zodat verzuim en problematiek vroegtijdig gesignaleerd en opgepakt worden. Daarnaast staat een goed contact met de scholen voorop. Niet in eerste instantie handhaving, maar juist samenwerking met de scholen en maatwerk voor kinderen die veel verzuimen staat centraal. De wens van leerplicht is dat het cijfer de komende jaren juist omhoog gaat, omdat dat betekent dat scholen hen beter weten te vinden voor hulp bij leerplichtproblemen. Daarom zetten we de waarde voor de komende jaren op 20.

Vernielingen en beschadigingen

1,50

2030

Toelichting indicator

Het aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

Toelichting ontwikkeling

Wij streven naar een zo gering mogelijk aantal vernielingen en beschadigingen in onze openbare ruimte. Gelukkig presteren wij ten opzichte van het gemiddelde in onze provincie (5,0) en Nederland (5,8) al goed (score 2018). Ook is het aantal vernielingen in onze gemeente de afgelopen jaren sterk teruggelopen.

Verwijzingen Halt

64

2024

100

80

60

64

64

Toelichting indicator

Het aantal verwijzingen naar Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Toelichting ontwikkeling

Onze gemeente streeft er naar om het aantal verwijzingen naar Halt niet te laten stijgen en te voorkomen dat een verwijzing noodzakelijk is. Onze score is conform gemiddelde in Gelderland (102) en Nederland (132) in 2019.

Vestigingen

159

2024

148,60

154

154

159

Toelichting indicator

Het aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 74 jaar.

Toelichting ontwikkeling

Vanuit de gemeente stimuleren we het aantal vestigingen van bedrijven in onze gemeente, deels door het stimuleren van aanbod op nieuwe en bestaande bedrijventerreinen en deels door het faciliteren van de samenwerking met het bedrijfsleven (ondernemersverenigingen, brancheorganisaties) en binnen de regio Rivierenland (Regionaal Economische Ambitiedocument en Regionaal Investeringsfonds).

Voortijdig schoolverlaters (vsv'ers)

0,70

2024

3

1,20

1,30

1

1

Toelichting indicator

Voortijdig schoolverlaters zijn personen die:

  • Op 1 oktober aan het begin van het voorgaande schooljaar jonger zijn dan 22 jaar en op dat moment zijn ingeschreven aan een bekostigde vo- of mbo-opleiding en door de instelling voor bekostiging zijn aangemeld;
  • Per 1 oktober het hierop volgende schooljaar niet meer zijn ingeschreven als bekostiging aangemelde deelnemer in een bekostigde vo-, mbo-, vavo-, of hbo-opleiding;

Deelnemers die doorstromen naar niet bekostigd onderwijs worden mogelijk gezien als vsv'er.

  • Geen start kwalificerend diploma (havo, vwo, mbo-2 diploma of hoger) hebben behaald in het schooljaar of al eerder.

Het aantal wordt uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal deelnemers aan het VO en MBO onderwijs.

Toelichting ontwikkeling

Als gemeente volgen wij het regionale beleid wat gevoerd wordt voor voortijdig schoolverlaten. De afgelopen jaren was regionaal, maar ook landelijk de trend te zien van een afname in het aantal vsv'ers. De verwachting is dat het aantal vsv'ers juist weer zal toenemen de komende jaren.
Redenen voor uitval zijn (een toename van) een complexe problematiek, verkeerde studiekeuzes of gaan werken zonder startkwalificatie. In onze regio is in 2020 het Regionaal programma voortijdig schoolverlaten 2021-2024 vastgesteld om de verwachte groei te temperen en zo mogelijk weer te laten afnemen. Wij nemen hierin deel. Doelstellingen in dit plan zijn:

  1. Het verlagen van het aantal voortijdig schoolverlaters tussen de 12-23 jaar, waarmee wordt bijgedragen aan de landelijke doelstelling van maximaal 20.000 nieuwe schooluitvallers in 2024;
  2. Het vergroten van het percentage voortijdige uitvallers dat een jaar later terug naar school gaat;
  3. Het vergroten van het percentage voortijdige uitvallers dat een jaar later aan het werk is;
  4. Het monitoren en ondersteunen van jongeren in een kwetsbare positie.

Werkloze jongeren

1

2030

1

1

1

1

1

Toelichting indicator

Het aantal werkloze jongeren (16-22 jaar) ten opzichte van alle jongeren (16-22 jaar) uitgedrukt in een percentage.

Toelichting ontwikkeling

In Nederland bedraagt het aantal werkloze jongeren 2%. In Buren is dat minder dan 1%.

Winkeldiefstallen

0,40

2024

0

0,40

0,80

0,40

0,40

Toelichting indicator

Diefstal van voor verkoop bestemde goederen uit een winkel tijdens de openingstijden. De indicator wordt uitgedrukt in een aantal per 1.000 inwoners.

Toelichting ontwikkeling

Wij streven er naar om het aantal winkeldiefstallen zo beperkt mogelijk te houden. De invloed van een gemeente op het aantal winkeldiefstallen is echter minimaal. Wij scoren relatief gezien al laag ten opzichte van Gelderland (1,9) en Nederland (2,3).

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2021 10:38:12 met de export van 10/29/2021 10:25:21