Home

Bijlagen

Stand reserves per 31/12

Rekening

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

(x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Algemene reserve

Algemene reserve

1.956

5.740

5.581

3.829

563

-1.528

Algemene reserve (weerstandsvermogen)

2.660

3.565

3.565

3.565

3.565

3.565

Overige bestemmingsreserve

Omgevingsgerichte uitgaven &
bovenplanse verevening

600

600

600

600

600

600

Overlopende posten

475

137

157

177

197

217

Beheer en onderhoud Tollewaard

30

10

0

0

0

0

Deelfonds sociaal domein

729

0

0

0

0

0

Informatie- & automatiseringsplan 2017-2021

44

0

0

0

0

0

Kapitaalgoederen beheer

598

0

0

0

0

0

Risico grondexploitaties

4.317

-41

-41

-41

-41

-41

Frictiekosten organisatie

159

159

159

159

159

159

Overige bestemmingsreserve besteed ¹

Gemeentehuis

144

128

112

96

80

64

Heractivering riolering

817

704

592

480

368

256

Afbouw verplichting sport /dorpshuis

25

8

4

0

0

0

Kapitaallasten IHP 2007-2016

600

576

551

526

502

477

Onderdreef Buren

331

314

296

278

260

243

Totaal reserves

13.483

11.900

11.576

9.669

6.253

4.012

¹ Betreft een reserve ter dekking van afschrijvingslasten. De omvang van de reserve is gelijk aan alle toekomstige afschrijvingen.

Stand voorzieningen per 31/12

Rekening

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

(x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen, verliezen en risico's

Pensioenen wethouders

2.679

2.711

2.744

2.776

2.808

2.841

Wachtgelden wethouders

79

79

79

79

79

79

BBZ

8

8

8

8

8

8

Nog te maken kosten afgesloten grondexploitaties:

- Bedrijventerrein Buren III

18

18

18

18

18

18

- Het Woud Ingen

123

123

123

123

123

123

- Scharenburg Zoelen

86

86

86

86

86

86

Door derden beklemde middelen

Begraafplaatsen

- Afkoopsommen onderhoud

136

136

133

124

111

98

- Afkoopsommen grafrechten

57

66

77

87

97

107

Riolering

- Onderhoud rioolgemalen

996

420

104

131

44

0

- Vervanging riolering

1.200

1.593

1.287

912

575

238

- Gemeentelijke rioleringsplan

4.501

4.195

3.976

3.838

3.612

3.486

Goedkope woningbouw

221

221

221

221

221

221

Egalisatie onderhoud

Onderhoud gebouwen

1.219

833

940

705

744

784

Wegen

3.525

3.832

4.139

4.304

4.006

3.708

Civiele kunstwerken

156

47

108

144

180

217

Baggeren watergangen

149

320

491

663

834

1.005

Achterstallig onderhoud groen

382

382

382

382

382

382

Achterstallig onderhoud verkeerstekens & straatmeubilair

159

159

159

159

159

159

Totaal voorzieningen

15.694

15.229

15.075

14.760

14.087

13.560

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2021 10:38:12 met de export van 10/29/2021 10:25:21