Programmaplan

1. Wonen, werk en recreatie

Omschrijving

Dit programma omvat de beleidsvelden wonen, bedrijvigheid, werkgelegenheid, recreatie en toerisme.

Wat willen we (hoofddoelstelling)?

Het zijn van een aantrekkelijke levendige gemeente om in te wonen, werken en recreëren.

Externe ontwikkelingen

Gasloos wonen
Het is de ambitie van het klimaatakkoord dat er in 2050 geen gebruik gemaakt wordt van fossiele energie. Dat geldt ook voor de energiebehoefte vanuit wonen (warmte, koken etc.).

Huisvesting arbeidskrachten
Er is steeds meer aandacht voor de gezonde en veilige huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten. Daarbij neemt de roep om landelijke richtlijnen voor de huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten toe. Beleid over (de huisvesting van) buitenlandse arbeidskrachten stemmen we af binnen de regio Rivierenland.

Stikstof
De stikstofproblematiek zorgt voor een beperking van de ontwikkeling waardoor stikstofdepositie ontstaat. De urgentie om maatregelen te treffen om de stikstofdepositie te beperken en natuurherstel in te zetten is groot. Projecten, initiatieven en plannen kunnen, wanneer deze een negatief effect hebben op Natura2000 gebieden, pas doorgaan wanneer er compensatie is. Deze compensatie kan bereikt worden door maatregelen te treffen. De te nemen maatregelen hebben invloed op verschillende sectoren binnen onze gemeente.

Bouwen in alle kernen
Op basis van het Woningprogramma 2020-2030 zetten we in op de bouw van sociale huurwoningen en bereikbare koopwoningen. Daarnaast zetten we ook in op de realisatie van bijzondere woonvormen. In de periode 2020-2030 gaan we 1.400 woningen bouwen. Dit spraken we af in de regionale woonagenda. Ook op recreatief gebied zien we kansen om de bouw van recreatiewoningen een impuls te geven. Op het moment zijn er projecten in uitvoering (die mogelijk waren door het budget dat incidenteel beschikbaar was) en die doorlopen in 2022. Het gaat om een groot aantal lopende projecten:

 • Teisterbant (Kerk-Avezaath)
 • Oosterweyden (Maurik)
 • Het Binnen (Lienden)
 • Landgoed Erichem
 • Allardhof (Buren)
 • Kroonheuvel (Ommeren)
 • Hooghendijck (Beusichem)
 • De Boomgaard (Rijswijk)
 • Rehoboth (Rijswijk)
 • Voorburg Ommeren
 • de recreatieve projecten

In totaal gaat het nu om ongeveer 600 woningen en 236 recreatiewoningen.

Daarnaast starten we met de voorbereiding om ook de overige 800 woningen in de periode 2020 2030 te bouwen. Om te zorgen voor een continue bouwstroom, gaan we op korte termijn aan de slag met plannen in Lienden, Ommeren, Buren, Beusichem en Eck en Wiel. Voor de begeleiding van de projecten en de ‘kans’locaties is formatie nodig.

Ook onderzoeken we de mogelijkheden om tot een goede ruimtelijke invulling te komen van een vijftal ‘kans’locaties in Lienden, Beusichem, Zoelmond en Maurik. Hierbij gaat het onder andere over de voorzieningenzone in Maurik en het Emballagecentrum in Beusichem.

Formatie woonbehoefte, duurzaamheid en recreatie
Om aan de toenemende vraag naar (het bouwen van) woningen, bedrijven en initiatieven van duurzaamheid- en recreatieprojecten tegemoet te komen is er ook formatie nodig voor de uitvoering hiervan. Het betreft hier formatie voor het domein Ruimte, zowel voor beleidsmedewerkers, projectleiders, uitvoerders en beheermedewerkers en een projectjurist. Voor bijna alle ontwikkelingen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Onder het omgevingsplan blijft juist maatwerk nodig en vragen wij structureel budget. Het gaat om een bedrag voor nieuw wettelijke beleid van € 277.000.

Omgevingsplan
Wanneer de Omgevingswet in werking treedt, worden bestemmingsplannen van rechtswege omgezet in een tijdelijk omgevingsplan (TOP). We hebben tot met 1 januari 2030 de tijd om het TOP en enkele gemeentelijke verordeningen om te zetten naar een permanent omgevingsplan (POP). Het omzetten van de bouwstenen naar het POP is een proces dat vele jaren in beslag gaat nemen en is vergelijkbaar met de opgave van de Wet ruimtelijke ordening, het actualiseren en digitaliseren van alle bestemmingsplannen. In vergelijking met deze ‘actualisatieopgave’ geldt voor de transitieopgave om te komen tot een permanent omgevingsplan dat:

 • Het instrument omgevingsplan nieuw is en dat kennis en ervaring met inhoud, techniek en proces moeten worden opgebouwd.
 • Naast de bestemmingsplannen ook verordeningen en de ‘bruidsschat’ met regels vanuit het Rijk moeten verhuizen naar het permanente omgevingsplan.
 • De digitale standaarden voor het omgevingsplan het opstellen van een omgevingsplan arbeidsintensiever maken dan het opstellen van een bestemmingsplan of gewone gemeentelijke verordening.
 • De Omgevingswet naast de wettelijke voorbereidingsprocedure (ter inzage legging van een ontwerp) een participatieplicht kent.

De kosten voor het opstellen van een permanent omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente voor de periode 2022 tot en met 2026 wordt geraamd op een bedrag van € 850.000. Wij stellen voor een bestemmingsreserve hiervoor in te stellen. Vanwege de omvang van de opgave, de fasering over vijf jaren - we willen dit graag sneller realiseren vanwege onze verouderde bestemmingsplannen in vijf jaar i.p.v. negen jaar - en het nieuw en onbekend zijn van het instrument omgevingsplan, wordt jaarlijks geëvalueerd of de geraamde bedragen voldoende zijn om het permanente omgevingsplan op te stellen. De bedragen zijn begroot op basis van kosten uit het verleden, navraag bij adviesbureaus en buurgemeenten. De opbouw ziet er dan als volgt uit en u wordt hierover nog nader geïnformeerd in het plan van aanpak omgevingsplan:

 • 2022: € 100.000
 • 2023: € 300.000
 • 2024: € 300.000
 • 2025: € 100.000
 • 2026: €   50.000

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is een nieuwe wet die gelijk met de Omgevingswet in 2022 in werking treedt. Dit brengt een verandering in de werkwijze bij de ODR en onze gemeente in de vergunningverlening.  
Kwaliteitsborging voor het bouwen is het bewaken van de kwaliteit van ontwerp en uitvoering van het bouwplan, zodat het eindresultaat aan de voorschriften van het bouwbesluit voldoet. In het huidige stelsel toetst de gemeente bouwplannen vooraf en ziet toe op de uitvoering volgens de verleende vergunning. Onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen dragen partijen in de bouw zelf zorg voor het voldoen aan de voorschriften. Ze doen dat op basis van een instrument voor kwaliteitsborging, toegepast door een onafhankelijke kwaliteitsborger. In 2020 worden landelijk – vooruitlopend op de invoering van de Wkb in 2022 – proefprojecten met kwaliteitsborging gestart (tekst verwijderen). De kans bestaat dat onze gemeente/ODR meer toezicht moet organiseren op de bouw en de omgevingsveiligheid.

Beleidskaders

Jaar vaststelling

 1. Regionaal programma werklocaties 2020-2024
 2. Verordening blijverslening gemeente Buren
 3. Samen Dichtbij
 4. Nota Grondbeleid 2017 - 2020
 5. Bouwverordening gemeente Buren 2013
 6. Exploitatieverordening gemeente Buren 2005
 7. Welstandsnota 2004
 8. Verordening Starterslening
 9. Regionale Woonagenda
 10. Woningprogramma 2020 - 2030
 11. Nota Kostenverhaal 2020

2020
2019
2018
2017
2017
2015
2013
2005
2004
2021
2020

Risico's

Stikstof
De verscherping van de eisen over stikstofdepositie (de neerslag van stikstof op natuurgebieden) kunnen ertoe leiden dat ontwikkelingen in onze gemeente niet mogelijk zijn of worden beperkt.

Afhankelijkheid derde partijen
Voor het uitvoeren van ons woonbeleid zijn we onder andere afhankelijk van corporaties voor de bouw van huurwoningen en van ontwikkelende partijen voor de bouw van koopwoningen. Waar het gaat om wonen en zorg zijn we afhankelijk van de bereidheid van zorgpartijen om te investeren in voorzieningen in onze gemeente.

4.956.446

2,6 %

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2021 10:38:12 met de export van 10/29/2021 10:25:21