Strategische opgaven

Omgevingswet

Omschrijving

Het uitgangspunt van de Omgevingswet is dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties meer centraal komen te staan, dat de overheid meer gaat sturen op doelen en minder op regels en dat er meer ruimte komt voor maatwerk. Deze Omgevingswet treedt op 1 juli 2022 in werking.
De regelgeving op basis waarvan wij vergunningsaanvragen beoordelen, is verspreid over allerlei bestemmingsplannen en ongeveer 40 tot 50 verordeningen en beleidsregels. Uit evaluaties blijkt dat veel inwoners niet weten welke regels er gelden en hoe een procedure verloopt, voordat ze een vergunning aanvragen. Bovendien duren procedures vaak lang en wordt de procedure niet als transparant ervaren.

Wat willen we? (Hoofddoelstelling)

De procedures voor een vergunningaanvraag in de fysieke leefomgeving wordt verkort tot acht weken en minimaal 85% van de aanvragers is tevreden of zeer tevreden over de gevolgde procedure.

Externe ontwikkelingen

Invoeringsdatum
In mei 2021 is de invoering van de Omgevingswet uitgesteld met een half jaar. De nieuwe invoeringsdatum is nu 1 juli 2022.

Beleidskaders

Jaar vaststelling

  • Ambitiedocument implementatie Omgevingswet

2019

Risico's

Onzekerheid rond de inwerkingtreding van sommige delen van de wet, zoals het digitaal stelsel omgevingswet (DSO)
De vaststelling en uitwerking van een aantal onderdelen van de Omgevingswet is nog gaande. Daardoor zitten er onzekerheden in de (financiële) effecten voor de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor het DSO. Het DSO is een landelijke voorziening op het internet, waarmee mensen op een overzichtelijke manier ruimtelijke plannen en de regels die gelden voor een initiatief kunnen terugvinden. Hoe gemeenten op het DSO moeten aansluiten, is nog niet 100% duidelijk. Daardoor zijn de kosten voor de langere termijn nog niet volledig in te schatten. Ook de kosten voor het opstellen van een gebiedsdekkend omgevingsplan zijn onzeker. Dat komt omdat de gemeente Buren te maken heeft met veel verouderde plannen, die nog niet digitaal beschikbaar zijn en waarin actueel beleid niet vertaald is. Globale schatting is dat binnen een periode van circa 4 jaar € 850.000,- nodig is voor het nieuwe omgevingsplan.

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2021 10:38:12 met de export van 10/29/2021 10:25:21