Strategische opgaven

Duurzaamheid

Omschrijving

Wij zorgen voor een aantrekkelijke, leefbare wereld nu en ook voor toekomstige generaties.
We werken aan duurzaamheid. Dit doen we door schone energie op te wekken en het besparen van energie te stimuleren. Ook willen we zorgen dat de gemeente in 2050 klimaatbestendig is ingericht en zo klaar is voor de veranderende weersomstandigheden. Tot slot zetten we ons in voor het optimaal (her)gebruik van grondstoffen in onze gemeente. We gaan daarbij zelf het goede voorbeeld geven.
Dat willen we doen met actieve deelname en initiatieven van onze inwoners.

Wat willen we? (Hoofddoelstelling)

We werken aan duurzaamheid om in 2050 alleen fossielvrije energie te gebruiken, klimaatbestendig is ingericht te zijn en grondstoffen maximaal te (her-)gebruiken.

Externe ontwikkelingen

Wat willen we? (Hoofddoelstelling)
We werken aan duurzaamheid zodat we in 2050 alleen fossielvrije energie gebruiken, klimaatbestendig ingericht zijn en grondstoffen maximaal (her-)gebruiken.

Externe ontwikkelingen
De ontwikkeling van duurzaamheid kent een sterke regionale en landelijke samenhang. Dat geldt voor de Regionale Energie Strategie (RES1.0) met ambities voor energieopwekking en warmte. En het geldt voor klimaatmaatregelingen, zoals opgenomen in de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) en het uitvoeringsplan. Dit is een uitwerking van nationale ambities voor het jaar 2050. Die ambities zijn en worden vastgelegd in wetgeving zoals de Klimaatwet en de Warmtewet.
Lokaal vraagt de uitvoering nadrukkelijk om participatie van onze inwoners, ondernemers en lokale organisaties. Daar zetten we op in. Dit doen we waar mogelijk in samenhang met kerngericht werken.

Wat willen we?
1. Energietransitie
In lijn met afspraken uit onder andere het landelijke Klimaatakkoord willen we in 2050 energieneutraal zijn. In 2020 is daarvoor de eerste stap gezet met onze gemeentelijke Klimaatvisie en de Regionale Energie Strategie RES1.0. Tot 2030 gaan we deze regionaal en lokaal uitwerken in concrete projecten voor zon. We doen dat op basis van onze eigen bijdrage aan de opgave van RES1.0. Richting RES2.0 staan we ook open voor innovaties en het verkennen van mogelijkheden als waterkracht. Tot slot zetten we als Buren in op de ontwikkeling van ‘zon op dak’.

2. Warmte
Een afspraak uit het landelijke Klimaatakkoord is dat Nederland in 2050 ‘van het gas af’ is. Daarmee wordt bedoeld dat we geen fossiele brandstoffen meer gebruiken voor woningen en gebouwen, zoals voor koken en verwarming. De aanpak hiervoor staat in de warmtevisie Buren, die eind 2021 gereed is. Deze omvat de eerste fase van de uitvoering met de eerste Burense wijken/kernen waar gestart wordt met ‘op weg naar aardgasvrij’. We zetten zo in 2022 de eerste stappen samen met inwoners, ondernemers en organisaties in de kernen door de verkenning van de eerste projecten. Want participatie is de sleutel naar een succesvolle warmtetransitie. Het moet immers achter iedere Burense voordeur gaan gebeuren. Isoleren en energie besparen is daarbij de basis. Daarnaast zetten we in op een aanpak voor woningen en gebouwen in het buitengebied. De eerste stappen zetten we met de mogelijkheden en technieken van nu. De (technische) ontwikkelingen staan echter niet stil en met de mogelijkheden in de toekomst kunnen we hopelijk de knelpunten van nu oppakken.

3. Klimaatadaptatie
De gevolgen van klimaatverandering zijn ook in onze gemeente merkbaar. We gaan ons inspannen om ervoor te zorgen dat onze omgeving in 2050 klimaatbestendig is ingericht. Dit doen we in regioverband en als onderdeel van de landelijke doelstelling in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.
We vertalen de regionale aanpak uit het Regionale Adaptatie Strategie (RAS) in 2021 en begin 2022 naar een lokale adaptatie strategie (LAS) en een uitvoeringsplan met concrete thema’s en activiteiten voor de komende jaren. Dat gaan we doen met participatie van inwoners en lokale organisaties op weg naar een klimaatbestendig ingericht Buren in 2050.

4. Circulaire economie
We moeten zuinig zijn op de grondstoffen van onze planeet. Het landelijke streven is om in 2050 grondstoffen maximaal te hergebruiken. Daarom gaan we als gemeente inzetten voor het optimaal (her)gebruik van grondstoffen. Daarvoor wordt het gebruik van hernieuwbare grondstoffen gestimuleerd in bijvoorbeeld de bouw; wat begint met een circulair ontwerp. Dit is een onderdeel van Nederland circulair in 2050. In 2022 zet onze gemeente daarin de eerste stap met de verkenning “circulair Buren”.

Beleidskaders

Jaar vaststelling

   Startnotitie Klimaatvisie
    Klimaatvisie
    Regionale Energie Strategie 1.0             
    Beleidskaders zon en wind Buren
    Regionaal Adaptatie Strategie

2019
2020
2021
2021
2021

Risico's

In 2022 starten verschillende uitvoeringstrajecten voor de warmtetransitie en klimaatadaptatie. Die kennen beide een budgetrisico. Zo kunnen gezamenlijke regionale ontwikkelingen voor nieuwe initiatieven of projecten een bijdrage van onze gemeente vragen waar nu nog niet in is voorzien. Het kan noodzakelijk zijn die middelen vrij te maken, omdat het een samenwerking of een vervolg van een eerder initiatief of project is. Dat kan overigens ook het geval zijn bij eigen lokale projecten of initiatieven.

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2021 10:38:12 met de export van 10/29/2021 10:25:21