Paragrafen

Bedrijfsvoering

Inleiding

De bedrijfsvoering bestaat uit de diensten (communicatie, facilitaire en huisvestingszaken, informatievoorziening en automatisering, informatieveiligheid, inkoop, juridische zaken, personeel en organisatie en planning & control) ter ondersteuning van de uitvoering van de programma’s (het primaire proces). In deze paragraaf hebben wij ook de griffie en de rekenkamercommissie opgenomen.
De bedrijfsvoering is ondersteunend aan en mede bepalend voor de kwaliteit van het primaire proces en de realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten. Dit betekent dat de kwaliteit en omvang van de gemeentelijke organisatie, maar ook faciliteiten als bijvoorbeeld huisvesting en automatisering indirect van grote invloed zijn op het behalen van de gewenste doelen.
In deze paragraaf worden de verschillende onderdelen verder uitgewerkt. We beschrijven de ontwikkelingen en activiteiten binnen de bedrijfsvoering van onze gemeente. In een goed functionerende bedrijfsvoering organiseren we de interne dienstverlening efficiënt en ondersteunen we de realisatie van beleidsinhoudelijke doelstellingen effectief.

Beleid(skaders)

  • I&A plan 2020-2024 (2020)
  • Controleverordening (ex. artikel 213 Gemeentewet) (2012)
  • Collegeonderzoek (ex. artikel 213a Gemeentewet) (2011)
  • Financiële en planning en controlverordening (ex. artikel 212 Gemeentewet) (2020)
  • Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing (2019)
  • Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2021 gemeente Buren

Externe ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen te melden.

Risico's

Het gaat hierbij om een verscheidenheid aan risico's van calamiteiten, kwetsbaarheid of uitval van automatisering (privacy, datalekken en hacks), inkoop, personeelsrisico's en de vergrijzing.
De krapte op de huidige arbeidsmarkt zorgt er voor dat het moeilijk is om geschikt personeel te vinden en te behouden.
Digitale Informatie Transitie (DIT) naar de common ground is een complex traject omdat het de gehele informatievoorziening binnen de gemeente Buren betreft. Dit vraagt veel aandacht van het bestuur en de organisatie.
In korte tijd komen er erg veel ontwikkelingen op gemeenten af rond de digitalisering en het wettelijk verplicht aansluiten. We zijn hier mede afhankelijk van onze leveranciers en ketenpartners als de ODR
Op het gebied van inkoop is de rechtmatigheid een doorlopend aandachtspunt.

Conclusie

Wij hebben onze bedrijfsvoering op orde, maar het kan altijd beter. We hebben belangrijke stappen gezet in 2021 en in 2022 gaan we ons hier verder voor inzetten.

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2021 10:38:12 met de export van 10/29/2021 10:25:21