Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Wij hebben een groot deel van ons vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van gebouwen, wegen en bruggen, openbare verlichting, groen, riolering en water. Het onderhoud van deze goederen is een kerntaak van de gemeente en van groot belang voor onze inwoners, bedrijven en bezoekers. Het onderhoud van kapitaalgoederen is vastgelegd in beleids- en beheerplannen. In deze paragraaf gaan wij per kapitaalgoed in op het beleid, de kwaliteitsnormen, het onderhoud, de financiële middelen en de risico's die met het onderhoud samenhangen.

Beleid(skaders)

Het beleidskader is vastgelegd in:

  • Integraal overzicht beheerplannen openbare ruimte 2020
  • Beleidsplan Begraafplaatsen 2020
  • Beleidsplan Openbare verlichting 2020
  • Beleidsplan Groen 2020

In mei 2020 stelde u het beleidskader en de integrale beheerplannen openbare ruimte vast. Eind 2020 volgt de actualisatie van ons meerjarenonderhoudsbegroting vastgoed. De beheerplannen zijn gericht op een effectieve inzet van onze middelen om onze leefomgeving en het gemeentelijk vastgoed in de toekomst duurzaam en efficiënt te onderhouden. Naast de kwantiteit van het areaal geeft het ook inzicht in de kwaliteit, de kosten, hoe en wanneer we het onderhoud uitvoeren.
In 2021 presenteren we u de nieuwe mobiliteitsvisie. Deze visie is een onderdeel van het nieuwe Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan (GVVP). Hierin nemen we de wensen van zowel de inwoners als die van ons en van u mee.

Externe ontwikkelingen

In mei 2020 stelde u het beleidskader en de integrale beheerplannen openbare ruimte vast. Eind 2020 volgt de actualisatie van ons meerjarenonderhoudsbegroting vastgoed. De beheerplannen ondersteunen een effectieve inzet van onze middelen om onze leefomgeving en gemeentelijk vastgoed in de toekomst duurzaam en efficiënt te onderhouden. In het document is informatie over het beheer te vinden. Naast de kwantiteit van het areaal geeft het ook inzicht in de kwaliteit, de kosten, hoe en wanneer we het onderhoud uitvoeren.

In 2021 presenteren we u de nieuwe mobiliteitsvisie. Deze visie is een onderdeel van het nieuwe Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan (GVVP). Hierin nemen we de wensen van zowel de inwoners als die van ons en van u mee.

We zien een ontwikkeling om lichtmasten en andere gemeentelijk objecten in de buitenruimte te gebruiken om het 5G netwerk op uit te rollen. Vanuit de telecomwetgeving is er de wens om minder antennes te plaatsen en toch een goede netwerkdichtheid te hebben. Momenteel ligt er een wetsvoorstel om hiervoor gebruik te maken van gemeentelijke objecten, zoals lichtmasten. Gevolg is dat wij minder zeggenschap hebben over de lichtmast. Andere partijen kunnen dan besluiten nemen die wijzigingen geeft in onze buitenruimte.

In het buitengebied worden er sinds 2019 de nodige werkzaamheden uitgevoerd in de bermen door de aanleg van glasvezel. Om de wegen en bermen op een goede manier in stand te houden is het denkbaar dat we meer beschoeiingen moeten plaatsen. Dit kan extra uitgaven in aanleg en onderhoud met zich meebrengen. Deze kosten zijn niet opgenomen in de begroting 2021.

Momenteel worden op de armaturen van onze lichtmasten  steeds vaker connectoren gebouwd. Hierop kunnen diverse zaken worden aangesloten zoals bewegingsmelders, verkeerstellers, camera's, et cetera. Vooralsnog maken we geen gebruik van extra zaken aan de lichtmast, maar de armaturen worden deels al wel (standaard) van een zogenaamde zhaga connector voorzien.

Het plaatsen van kunststof beschoeiing is ons goed bevallen. De extra kosten zijn minimaal, maar uitvoeringstechnisch kunnen wij zaken nog verbeteren. In de toekomst plaatsen wij bij lagere beschoeiingen de kunststof variant. Doorontwikkeling is denkbaar om ook de hogere beschoeiingen in kunststof uit te gaan voeren.

In de Startnotitie Klimaatvisie Gemeente Buren staan de internationale afspraken over de vermindering van de CO2 uitstoot. In de uitvoering moeten blijken hoe wij die invullen en wat daar de financiële gevolgen van zijn.
In het kader van de energietransitie vraagt de regie op het beheer van de ondergrond (kabels, leidingen, riolering, etc.) in de toekomst extra en wellicht andere aandacht.

Risico's

  • Voor de uitvoering van het IHP zijn in de toekomst naar verwachting extra financiële middelen noodzakelijk. Hiervoor nemen we vanaf 2023 structureel € 150.000 op in de begroting. De hoogte van de benodigde bedragen kunnen wij pas bepalen na de besluitvorming over het beleidskader.
  • In het buitengebied worden er sinds 2019 de nodige werkzaamheden uitgevoerd in de bermen voor de aanleg van glasvezel. Om de wegen en bermen op een goede manier in stand te houden is het denkbaar dat we meer beschoeiingen moeten plaatsen. Dit kan extra uitgaven in aanleg en onderhoud met zich meebrengen. Deze kosten zijn niet opgenomen in de begroting 2021.
  • In december 2020 bieden we u een geactualiseerd meerjarenonderhoudsplan van onze gebouwen aan. In deze begroting hebben wij het budget opgehoogd. Het plan is nog niet gereed, het is mogelijk dat extra budget nodig is om onze gebouwen op het juiste niveau te onderhouden.

Conclusie

Met het vaststellen van de beheerplannen in mei 2020 en het meerjarenonderhoudsplan in december 2020 voldoen we aan de laatste actualisatie van de begrotingsrichtlijnen. Er is voldoende budget beschikbaar om onze kapitaalgoederen op het juiste kwaliteitsniveau te onderhouden.

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2021 10:38:12 met de export van 10/29/2021 10:25:21