Home

Financiële begroting

Taakvelden
(Bedragen x € 1.000)

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Baten

1. Wonen, werk en recreatie

0.10 Mutaties reserves programma 06

2.407

250

450

300

100

3.1 Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.034

1.624

139

108

109

109

3.4 Economische promotie

249

240

292

323

330

337

8.1 Ruimtelijke Ordening

254

211

200

125

125

125

8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven)

29

796

251

894

59

59

8.3 Wonen en bouwen

1.016

1.312

1.145

1.135

1.135

1.135

Totaal baten

1. Wonen, werk en recreatie

3.582

6.590

2.277

3.035

2.058

1.865

2. Fysieke leefomgeving

0.10 Mutaties reserves programma 02

341

140

130

130

130

2.1 Verkeer en vervoer

1.339

226

169

119

119

119

2.2 Parkeren

1

1

1

1

1

2.5 Openbaar vervoer

17

16

16

16

16

16

5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie

45

30

8

8

8

8

7.2 Riolering

2.851

3.186

3.158

3.138

3.227

3.228

7.3 Afval

2.522

2.982

2.982

2.982

2.982

2.982

7.4 Milieu(beheer)

5

5

5

5

5

7.5 Begraafplaatsen

404

418

416

416

416

411

Totaal baten

2. Fysieke leefomgeving

7.178

7.205

6.895

6.815

6.904

6.900

3. Sociaal domein

0.10 Mutaties reserves programma 03

23

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

15

6.2 Wijkteams

6.3 Inkomensregelingen

7.336

4.587

4.576

4.576

4.576

4.576

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

97

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

15

15

15

15

15

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

207

295

295

295

295

295

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

36

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

102

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

7.1 Volksgezondheid

20

20

20

Totaal baten

3. Sociaal domein

7.793

4.940

4.906

4.906

4.886

4.886

4. Sport, cultuur en onderwijs

0.10 Mutaties reserves programma 04

165

29

29

25

25

0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden

733

797

149

149

149

149

4.2 Onderwijshuisvesting

69

94

58

50

50

50

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

521

570

570

570

570

570

5.1 Sportbeleid en activering

24

85

20

5.2 Sportaccommodaties

53

1

1

1

1

1

5.3 Cultuurpres. -prod.  -participatie

5.4 Musea

2

2

2

2

2

2

5.5 Cultureel erfgoed

75

84

84

84

84

84

5.6 Media

10

8

8

8

8

8

Totaal baten

4. Sport, cultuur en onderwijs

1.487

1.806

921

893

889

889

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

0.1 Bestuur

329

99

92

92

92

92

0.10 Mutaties reserves programma 05

52

0.2 Burgerzaken

280

335

270

241

459

462

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

20

20

20

20

20

1.2 Openbare orde en veiligheid

19

25

28

28

28

28

Totaal baten

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

628

531

410

381

599

602

6. Bedrijfsvoering

0.10 Mutaties reserves programma 06

10.640

965

16

16

16

16

0.4 Overhead

1.338

1.129

1.049

1.032

1.032

1.032

0.5 Treasury B50

37

67

60

60

60

60

0.61 OZB Woningen

4.804

5.195

5.312

5.552

5.796

6.091

0.62 OZB niet-woningen

2.100

2.114

2.148

2.226

2.306

2.386

0.64 Belastingen overig

1.542

1.526

164

144

124

104

0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds

35.164

37.323

38.711

37.220

37.870

38.884

0.8 Overige baten en lasten

74

403

Totaal baten

6. Bedrijfsvoering

55.699

48.722

47.460

46.250

47.204

48.573

Totaal baten

76.367

69.794

62.869

62.280

62.540

63.715

Lasten

1. Wonen, werk en recreatie

0.10 Mutaties reserves programma 06

615

20

20

20

20

3.1 Economische ontwikkeling

185

139

193

193

193

193

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.944

1.635

157

127

128

128

3.4 Economische promotie

110

163

129

102

102

102

8.1 Ruimtelijke Ordening

1.482

1.817

909

1.009

1.009

809

8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven)

63

836

290

933

97

97

8.3 Wonen en bouwen

2.875

2.920

3.278

3.278

3.128

3.128

Totaal lasten

1. Wonen, werk en recreatie

6.659

8.125

4.976

5.662

4.677

4.477

2. Fysieke leefomgeving

0.10 Mutaties reserves programma 02

84

2.1 Verkeer en vervoer

5.070

4.728

4.638

4.984

5.009

5.032

2.2 Parkeren

23

23

23

23

23

2.5 Openbaar vervoer

6

9

9

9

9

9

5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie

2.466

2.080

2.064

2.064

2.064

2.064

7.2 Riolering

2.561

2.784

2.812

2.792

2.880

2.745

7.3 Afval

2.641

2.431

2.630

2.630

2.630

2.630

7.4 Milieu(beheer)

242

621

381

343

343

343

7.5 Begraafplaatsen

398

476

474

474

474

474

Totaal lasten

2. Fysieke leefomgeving

13.384

13.236

13.031

13.319

13.432

13.320

3. Sociaal domein

0.10 Mutaties reserves programma 03

-102

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.769

2.052

2.030

1.984

1.984

1.984

6.2 Wijkteams

968

561

534

534

534

534

6.3 Inkomensregelingen

6.960

5.108

5.044

5.044

5.044

5.044

6.4 Begeleide participatie

2.549

2.079

2.121

2.027

1.986

1.911

6.5 Arbeidsparticipatie

475

420

448

448

448

448

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

610

755

679

679

679

679

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

3.079

3.814

3.822

3.822

3.822

3.822

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

7.834

5.594

5.541

5.588

5.588

5.588

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

361

490

464

464

464

464

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

564

3.433

3.421

3.421

3.421

3.421

7.1 Volksgezondheid

1.151

1.351

1.380

1.380

1.360

1.360

Totaal lasten

3. Sociaal domein

26.320

25.555

25.484

25.391

25.330

25.255

4. Sport, cultuur en onderwijs

0.10 Mutaties reserves programma 04

0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden

875

891

705

705

705

705

4.2 Onderwijshuisvesting

1.501

907

954

944

938

924

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.417

1.477

1.509

1.534

1.514

1.514

5.1 Sportbeleid en activering

37

87

23

3

3

3

5.2 Sportaccommodaties

262

750

281

369

369

369

5.3 Cultuurpres. -prod.  -participatie

9

38

12

12

12

12

5.4 Musea

17

20

20

20

20

20

5.5 Cultureel erfgoed

319

282

275

275

275

275

5.6 Media

251

329

325

325

325

325

Totaal lasten

4. Sport, cultuur en onderwijs

4.688

4.781

4.104

4.187

4.161

4.147

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

0.1 Bestuur

2.393

1.756

1.755

1.715

1.725

1.735

0.10 Mutaties reserves programma 05

0.2 Burgerzaken

568

705

593

579

685

678

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

2.149

2.182

2.303

2.287

2.287

2.287

1.2 Openbare orde en veiligheid

379

401

408

408

408

408

Totaal lasten

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

5.489

5.044

5.059

4.989

5.105

5.108

6. Bedrijfsvoering

0.10 Mutaties reserves programma 06

7.821

1.365

0.4 Overhead

10.001

10.752

10.830

10.974

11.058

11.150

0.5 Treasury B50

1

6

-8

-17

-26

-34

0.61 OZB Woningen

457

364

369

369

369

369

0.62 OZB niet-woningen

33

79

82

82

82

82

0.64 Belastingen overig

127

124

129

129

129

129

0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds

22

119

9

9

9

9

0.8 Overige baten en lasten

140

158

108

158

208

208

Totaal lasten

6. Bedrijfsvoering

18.602

12.967

11.519

11.704

11.829

11.913

Totaal lasten

75.142

69.708

64.173

65.252

64.534

64.220

Saldo

1. Wonen, werk en recreatie

0.10 Mutaties reserves programma 06

1.792

230

430

280

80

3.1 Economische ontwikkeling

-185

-139

-193

-193

-193

-193

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

90

-11

-18

-18

-18

-18

3.4 Economische promotie

139

77

162

222

228

235

8.1 Ruimtelijke Ordening

-1.228

-1.607

-709

-884

-884

-684

8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven)

-34

-39

-39

-39

-39

-39

8.3 Wonen en bouwen

-1.859

-1.608

-2.133

-2.143

-1.993

-1.993

Totaal saldo

1. Wonen, werk en recreatie

-3.077

-1.535

-2.700

-2.625

-2.619

-2.612

2. Fysieke leefomgeving

0.10 Mutaties reserves programma 02

257

140

130

130

130

2.1 Verkeer en vervoer

-3.731

-4.502

-4.469

-4.864

-4.889

-4.912

2.2 Parkeren

-22

-22

-22

-22

-22

2.5 Openbaar vervoer

11

7

7

7

7

7

5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie

-2.421

-2.050

-2.056

-2.056

-2.056

-2.056

7.2 Riolering

290

402

347

347

347

483

7.3 Afval

-119

552

352

352

352

352

7.4 Milieu(beheer)

-242

-616

-376

-338

-338

-338

7.5 Begraafplaatsen

6

-58

-58

-58

-58

-63

Totaal saldo

2. Fysieke leefomgeving

-6.206

-6.030

-6.135

-6.502

-6.527

-6.419

3. Sociaal domein

0.10 Mutaties reserves programma 03

125

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-1.754

-2.052

-2.030

-1.984

-1.984

-1.984

6.2 Wijkteams

-968

-561

-534

-534

-534

-534

6.3 Inkomensregelingen

376

-521

-467

-467

-467

-467

6.4 Begeleide participatie

-2.549

-2.079

-2.121

-2.027

-1.986

-1.911

6.5 Arbeidsparticipatie

-378

-420

-448

-448

-448

-448

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-610

-740

-664

-664

-664

-664

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-2.873

-3.519

-3.527

-3.527

-3.527

-3.527

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-7.798

-5.594

-5.541

-5.588

-5.588

-5.588

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-259

-490

-464

-464

-464

-464

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-564

-3.433

-3.421

-3.421

-3.421

-3.421

7.1 Volksgezondheid

-1.151

-1.331

-1.360

-1.360

-1.360

-1.360

Totaal saldo

3. Sociaal domein

-18.528

-20.615

-20.577

-20.484

-20.443

-20.368

4. Sport, cultuur en onderwijs

0.10 Mutaties reserves programma 04

165

29

29

25

25

0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden

-143

-94

-556

-556

-556

-556

4.2 Onderwijshuisvesting

-1.433

-812

-895

-894

-888

-873

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-897

-907

-939

-963

-943

-943

5.1 Sportbeleid en activering

-13

-2

-3

-3

-3

-3

5.2 Sportaccommodaties

-209

-748

-280

-368

-368

-368

5.3 Cultuurpres. -prod.  -participatie

-9

-38

-12

-12

-12

-12

5.4 Musea

-15

-18

-18

-18

-18

-18

5.5 Cultureel erfgoed

-244

-198

-191

-191

-191

-191

5.6 Media

-241

-321

-317

-317

-317

-317

Totaal saldo

4. Sport, cultuur en onderwijs

-3.204

-2.973

-3.182

-3.293

-3.271

-3.256

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

0.1 Bestuur

-2.064

-1.657

-1.663

-1.623

-1.633

-1.643

0.10 Mutaties reserves programma 05

52

0.2 Burgerzaken

-288

-369

-323

-338

-226

-215

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

-2.149

-2.162

-2.283

-2.267

-2.267

-2.267

1.2 Openbare orde en veiligheid

-360

-375

-380

-380

-380

-380

Totaal saldo

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

-4.861

-4.511

-4.649

-4.608

-4.506

-4.505

6. Bedrijfsvoering

0.10 Mutaties reserves programma 06

2.819

-400

16

16

16

16

0.4 Overhead

-8.662

-9.622

-9.781

-9.942

-10.026

-10.118

0.5 Treasury B50

37

61

68

77

86

95

0.61 OZB Woningen

4.347

4.831

4.944

5.184

5.427

5.723

0.62 OZB niet-woningen

2.067

2.036

2.066

2.144

2.223

2.304

0.64 Belastingen overig

1.415

1.402

35

15

-5

-25

0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds

35.143

37.204

38.703

37.211

37.862

38.876

0.8 Overige baten en lasten

-67

245

-108

-158

-208

-208

Totaal saldo

6. Bedrijfsvoering

37.099

35.757

35.943

34.547

35.375

36.663

Totaal raming baten en lasten

1.223

93

-1.300

-2.965

-1.991

-497

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2021 10:38:12 met de export van 10/29/2021 10:25:21