Home

Bijlagen

Balanscode
(bedragen x € 1.000)

Oorspronke-
lijke
investering

Vermeerde-
ringen
2021

Verminde-
ringen
2021

Oorspronke-
lijke
investering
2021

Afschrijving
/ aflossing
2020

Afschrijving
2021

Extra
Afschrijving
2021

(Extra)
Aflossing
2021

Boek-
waarde
1-1-2021

Boek-
waarde
31-12-2021

Rente
2021

Kapitaal-
lasten 2021

Materiele vaste activa - Gronden en terreinen

3.292

0

0

3.292

17

0

0

0

3.276

3.276

0

0

Materiele vaste activa - Bedrijfsgebouwen

29.193

0

0

29.193

8.723

557

0

0

20.470

19.912

0

557

Materiele vaste activa - Grond-weg-en waterbouwkundige werken

19.876

1.076

0

20.952

8.292

888

0

0

11.583

11.771

0

888

Materiele vaste activa - Vervoermiddelen

23

0

0

23

9

2

0

0

14

11

0

2

Materiele vaste activa - Machines, apparaten en installaties

989

261

0

1.250

505

107

0

0

484

638

0

107

Materiele vaste activa - Overige materiële vaste activa

3.345

436

0

3.781

841

333

0

0

2.504

2.607

0

333

Financiële vaste activa - Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

96

0

0

96

0

0

0

0

96

96

0

0

Financiële vaste activa - Overige langlopende geldleningen

2.162

0

0

2.162

1.948

0

0

124

214

90

1

0

Financiële vaste activa - Overige uitzettingen langer dan een jaar

184

0

0

184

0

0

0

0

184

184

0

0

Vlottende activa - Onderhanden werk

17.231

2.356

2.700

16.887

0

0

0

0

17.231

16.887

34

34

Vlottende activa - Gereed product en handelsgoederen

809

585

224

0

0

809

224

0

0

Eindtotaal

77.200

4.129

3.285

78.044

20.335

1.887

0

124

56.865

55.696

35

1.921

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2021 10:38:12 met de export van 10/29/2021 10:25:21